The most important advantages of ventilation ducts made in ALP technology in relation to traditional sheet metal ducts:

Excellent thermal insulation (no condensation) and acoustic (no vibrations)
High hygiene of transported air
Small weight of elements (1/7 of the weight of sheet metal channels)
The possibility of prefabricating elements on the construction site
Freedom of shapes and sizes of ducts and fittings
Lower static and dynamic resistance, the possibility of using higher air velocities in channels
Perfect tightness of elements and their connections
Easy to remove damage and make changes or extensions
High resistance to corrosion – the possibility of placing ventilation ducts outside the building without additional corrosion protection
No sparking
High aesthetics
It is possible to easily paint channels for a selected color
Low price compared to traditional insulated channels

We would like to present you some basic information about the prefabrication of ALP channels and fittings. To make ventilating ducts in ALP technology, its basic element is needed – ALP 100 L panel or ALP 200 panel. It is a board
consisting of a rigid polyurethane foam layer, coated on both sides with a thin thermally annealed aluminum sheet. In addition, aluminum is lacquered with epoxy varnish protecting against adverse weather conditions.

The method of making ducts and fittings in a simplified way consists in tracing the required size and shape, cutting it with specialized ALP knives, gluing and finishing – i.e. smoothing and applying self-adhesive aluminum tape on glued edges (only those having an open outer aluminum shell).
In order for the duct or fitting to be ready to be installed in the installation, it must be laid, i.e. fixation of appropriate connection profiles at the ends of the precast. The final finishing activity is the siliconizing of the prefabricate from the inside, which prevents the air from contact with the polyurethane foam. Finished ducts and fittings (prefabricated elements) can be combined with each other using an aluminum, “slip-in” connecting strip, while ALP channels with sheet metal canals (as well as typical ventilation equipment) are connected using special aluminum profiles – eg “F” slats or “h.” The channels made of ALP boards are characterized by high stiffness, thermal conductivity coefficient k = 0.021 [W / mK], high tightness – the tests qualified ALP channels to the B tightness class, resistance to water vapor diffusion, high acoustic insulation and very low channel weight (from 1.5 kg / m2 to 2.1 kg / m2). These canals can be made on the construction site.
In addition, channels made of ALP 100 boards were classified as non-inflammable materials and ALP 200 as non-flammable materials.

ALP channels have been classified as not spreading fire. These channels also ensure high hygiene of transported air. For design purposes, it can be assumed that ALP channels have the same hydraulic resistance as canals made of sheet steel.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka podstawowych wiadomości na temat prefabrykacji kanałów i kształtek w technologii ALP. Do wykonania przewodów wentylacyjnych w technologii ALP niezbędny jest jej podstawowy element – panel ALP 100 L lub panel ALP 200. Jest to płyta
składająca się z warstwy sztywnej pianki poliuretanowej, powleczonej z dwóch stron cienką blachą aluminiową wyżarzaną termicznie. Dodatkowo aluminium lakierowane jest lakierem epoksydowym zabezpieczającym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Sposób wykonywania kanałów i kształtek w dużym uproszczeniu polega na wytrasowaniu wymaganego wymiaru i kształtu, wycięciu go specjalistycznymi nożami ALP, sklejeniu i wykończeniu – czyli wygładzeniu i nałożeniu samoprzylepnej taśmy aluminiowej na sklejone krawędzie (tylko te, które miały rozciętą zewnętrzną powłokę aluminiową).

Aby kanał lub kształtka była gotowa do zamontowania w instalacji, należy ją olistwować, czyli zamocować odpowiednie profile połączeniowe na końcach prefabrykatu. Ostatnią czynnością wykończeniową jest sylikonowanie prefabrykatu od wewnątrz co zapobiega przed kontaktem powietrza z pianką poliuretanową. Gotowe kanały i kształtki (prefabrykaty) można łączyć z sobą za pomocą aluminiowej, “wsuwkowej” listwy łączącej, natomiast kanały ALP z kanałami z blachy (jak i typowym osprzętem wentylacyjnym) łączy się za pomocą specjalnych profili aluminiowych – np. listwy “F” lub “h”. Wytwarzane z płyt ALP kanały cechują się dużą sztywnością, współczynnikiem przewodzenia ciepła k=0,021 [W/mK], wysoką szczelnością – badania zakwalifikowały kanały ALP do klasy szczelności B, wytrzymałością na dyfuzję pary wodnej, wysoką izolacyjnością akustyczną i bardzo małą wagą kanałów (od 1,5 kg/m2 do 2,1 kg/m2). Kanały te można wykonywać na placu budowy.
Ponadto kanały wykonane z płyt ALP 100 zostały sklasyfikowane jako materiały niezapalne a z ALP 200 jako materiały niepalne.

Kanały z ALP zostały sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia. Kanały te zapewniają również wysoką higienę transportowanego powietrza. Dla celów projektowych można przyjąć, że kanały ALP mają takie same opory hydrauliczne jak kanały wykonane z blachy stalowej.