Likwidator Fundacji TEWES

Likwidator Fundacji TEWES na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej na Warmii i Mazurach z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 28 lok. 5, 10-545 Olsztyn, nr KRS: 0000434465  (dalej “Fundacja”), podają do publicznej wiadomości, że stosownie do uchwały nr 1/2019 Rady Fundacji  z dnia 03.06.2019 oraz nr 2/2019  w sprawie likwidacji Fundacji,

otwarto likwidację Fundacji Tewes na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej na Warmii i Mazurach

Likwidatorem Fundacji jest:

Krzysztof Skowroński, tel. 668 044 244,  89-514 71 16                                                   e-mail: firma@tewesklima.com.pl

Wzywa się do zgłoszenia ewentualnych roszczeń lub uwag w stosunku do Fundacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres Fundacja TEWESul. Warmińska 28 lok. 5 10-545 Olsztyn lub na adres poczty elektronicznej  likwidatora wskazanej powyżej.

Dane kontaktowe

Ogłoszeniodawca:

Fundacja Tewes na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej na Warmii i Mazurach